Εγγραφές νέων μαθητών για το Σχολικό Έτος 2011 -12


Το Δημόσιο δωρεάν Σχολείο για τους εργαζόμενους μαθητές!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν:

>> Α' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι εργαζόμενοι Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα
& οι Άνεργοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι Γυμνασίου

>> Β' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι εργαζόμενοι Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα
& οι Άνεργοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Α' Τάξη Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου

Δικαιολογητικά εγγραφής:
 1. Βεβαίωση Εργοδότη ή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου
 3. Πιστοποιητικό Γέννησης
 4. Μία (1) φωτογραφία
 5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το Σχολείο)
* Αν ο μαθητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του


Τομείς Σπουδών:
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
Ειδικότητες:
- Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
- Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
 • ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ειδικότητα:
- Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών συστημάτων Αυτοκινήτου
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Ειδικότητα:
- Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ειδικότητα:
- Σχεδιαστών Δομικών Έργων
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ειδικότητες:
- Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότητες:
- Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
- Βοηθών Νοσηλευτών
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ειδικότητα:
- Υποστήριξης συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών


Αποκτήστε ταυτόχρονα:
 • Ισότιμο Απολυτήριο Λυκείου
 • Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Πτυχίο
 • Ευνοϊκή πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων

Στο Σχολείο μας θα λειτουργήσει Σταθμός Φύλαξης για τα παιδιά των μαθητών-γονέων, καθημερινά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.