Τομέας Δομικών Έργων


Ειδικότητα:

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  μπορεί να εργαστεί ως:
 • Τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.
 • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
 • Εκτιμητής κόστους.
 • Σχεδιαστής.
 • Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
 • Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
 • Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  μπορεί να:
 • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής.
 • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
 • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
 • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
 • Υπολογίζει  απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
 • Σχεδιάζει  μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.