Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ ΗρακλείουΚύρια συμπεράσματα Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Η συνολική εικόνα του 4ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου αποτιμάται ιδιαιτέρως θετική και η αθροιστική ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ανέρχεται σε 58/60. Χαρακτηριστικά, από τους 15 δείκτες αξιολόγησης που μελέτησαν οι Ομάδες Εργασίας, βαθμολόγησαν με βαθμό άριστα 4 τους 13 δείκτες και με βαθμό 3 τους υπόλοιπους 2 δείκτες.
Παρά τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στο μεγάλο πλήθος αλλά και στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, το σχολείο ανταποκρίνεται σε υψηλότατο βαθμό στις απαιτήσεις και, παρά τις αντιξοότητες, επιτυγχάνει να προσφέρει μαθησιακά και κοινωνικά εφόδια στους αποφοίτους του.
Τόσο σε επίπεδο κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και σε επίπεδο διοίκησης – λειτουργίας αλλά και κλίματος και σχέσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας το σχολείο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Οι διαδικασίες μάθησης και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι απολύτως ικανοποιητικά κυρίως λόγω των παρεμβάσεων και των δράσεων βελτίωσης που διαρκώς υλοποιούνται.
Το σχολείο απαντά εποικοδομητικά στις προκλήσεις των καιρών, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ανθρώπους ενήλικες που επιστρέφουν μετά από χρόνια στα θρανία φορτωμένοι υποχρεώσεις.
Ο ρόλος και η αποστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην πόλη του Ηρακλείου εκπληρώνεται πλήρως, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμητικά σχολείο σε ολόκληρη την Κρήτη και το μεγαλύτερο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Αντλώντας στοιχεία από την ανάλυση των δεικτών αξιολόγησης των τομέων της σχολικής ζωής, παρουσιάζονται τα σημεία υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και ο τομέας του εκπαιδευτικού έργου που επιλέχθηκε από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη:

Σημεία υπεροχής:

 • Το κτίριο του σχολείου και η υλικοτεχνική υποδομή κρίνονται κατάλληλα και επαρκή για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
 • Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όπως και η διάθεση προσφοράς στους ενήλικες μαθητές του σχολείου είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
 • Η οργάνωση και ο συντονισμός της σχολικής ζωής γίνεται αποτελεσματικά, σε κλίμα εύρυθμης λειτουργίας με δημοκρατικές διαδικασίες και συνεργασία μεταξύ διοίκησης, εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Η βέλτιστη διαχείριση των μέσων και των πόρων του σχολείου συμβάλει αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία του.
 • Ο εξοπλισμός και βαθμός χρήσης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.
 • Η υποστήριξη και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι διαρκής μέσα από εκδηλώσεις, συναντήσεις με σημαντικούς προσκεκλημένους, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
 • Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σε ικανοποιητικό βαθμό διδακτικές πρακτικές και πρακτικές αξιολόγησης, γεγονός που αντιμετωπίζεται θετικά από τους μαθητές.
 • Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους χαρακτηρίζονται από κλίμα άψογης συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού.
 • Η σχέση του σχολείου με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς είναι ευρεία και αποτελεσματική, μέσω διοργάνωσης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.
 • Σε πολύ καλό βαθμό κινείται η διοργάνωση εξωδιδακτικών εκδηλώσεων, δράσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου. Τα προγράμματα, οι καινοτομίες, οι υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται βελτιώνουν σημαντικά την λειτουργία και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο προς τους μαθητές.
 • Η πρόοδος και η απόδοση των μαθητών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνεται στο υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, με αποτέλεσμα την υψηλή ατομική και κοινωνική βελτίωσή τους, όπως επισημαίνεται και από τους ίδιους.
 • Το σχολείο ανταποκρίθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην επίτευξη όλων των στόχων που τέθηκαν τη φετινή χρονιά όσον αφορά το εκπαιδευτικό αλλά και το εξωδιδακτικό έργο.

Αδυναμίες:

 • Οι οικονομικοί πόροι είναι σχετικά περιορισμένοι για την λειτουργία ενός τόσο μεγάλου σχολείου, όμως η διαχείριση και η κατανομή τους συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του.
 • Υπήρξε καθυστέρηση στην κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στον υπό κατάργηση Τομέα Υγείας & Πρόνοιας. Επίσης στο σχολείο λόγω του μεγάλου πλήθους των μαθητών, βἀσει νομοθεσίας προβλέπονται 2 οργανικές θέσεις Γραμματέων, που όμως δεν έχουν τοποθετηθεί, γεγονός που δημιουργεί δυσχέρειες στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Το συντριπτικά υψηλό ποσοστό ενηλίκων μαθητών, η μακρόχρονη απουσία τους από εκπαιδευτικές διαδικασίες και η συνεπακόλουθη έλλειψη βασικών γνώσεων, κάνει το μαθησιακό περιβάλλον ιδιαίτερο.
 • Τα μη επαρκή γεωγραφικά δρομολόγια των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κατά τις ώρες έναρξης και λειτουργίας του σχολείου, δημιουργούν πρόβλημα στην παρακολούθηση των μαθητών.
 • Η διαρροή των μαθητών του σχολείου ήταν αυξημένη κατά το τρέχον σχολικό έτος, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.

Επιλογή τομέα για συστηματική διερεύνηση και εκπόνηση Σχεδίου Δράσης

Η ολομέλεια εργασίας έκρινε ότι ο κρισιμότερος δείκτης για την λειτουργία και την κοινωνική προσφορά του σχολείου είναι ο:
Δείκτης 6.1: Φοίτηση και διαρροή των μαθητών.